Kasy fiskalne dokumenty i odliczenia

Pierwsza kasa fiskalna krok po kroku ...

 • Zapraszamy do naszej firmy,  gdzie pomożemy dobrać odpowiednią kasę do prowadzonej działalności
 • Po zakupie programujemy  bazę towarową kasy  (nazwy towarów i stawki Vat) , treść nagłówka
 • Serwisant przeprowadza szkolenie z zakresu obsługi kasy (w naszym serwisie lub na miejscu u klienta)
 • Podatnik lub osoba upoważniona składa zgłoszenie do Urzędu Skarbowego o planowanej liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania (wymagane w przypadku ubiegania się o odpis za zakup kasy).
 • Serwis dokonuje fiskalizacji zgodnie z terminem podanym przy zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego
 • Podatnik lub osoba upoważniona zgłasza ufiskalnioną kasę do Urzędu Skarbowego w przeciągu 7 dni od daty fiskalizacji (jako serwis przygotowujemy książkę serwisową oraz wypełniamy zgłoszenie podatnika oraz serwisu)
 • Otrzymany z Urzędu Skarbowego numer ewidencyjny wpisujemy na obudowie kasy.

Realny koszt zakupu kasy

 • Poniższe zestawienie prezentuje rzeczywisty koszt zakupu urządzenia przy założeniu, że jest to pierwsza kasa do firmy a firma jest płatnikiem VAT i rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej 18%.  Wyniki zaokrąglono do 1 PLN.  * Odliczenie wg. obowiązujących przepisów to 90% ceny netto (nie więcej jak 700 zł)

Odliczenia , zwrot do 700 zł 

Wymogi dotyczące uzyskania ulgi do 700 zł na zakup kasy zostały zapisane w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej:

§ 2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 • 1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania
 • 2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";
 • 3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W zależności od tego, czy jest się czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku, ulgę otrzymujemy nieco inną drogą. Czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę w deklaracji VAT-7 za miesiąc rozpoczęcia ewidencjonowania lub za miesiące następne. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT składają w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Ulga przysługuje tylko przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Jeśli więc zamierzasz wprowadzić więcej kas lub zakupić kasę rezerwową, najlepiej zrób to od razu. Tylko wtedy bowiem będziesz mógł uzyskać ulgę do 700 zł za każde urządzenie.

Załóżmy jednak, chcemy zainstalować łącznie 5 kas. Jeśli zgłosimy je przy rozpoczęciu ewidencjonowania, będzie można skorzystać z ulgi dla każdej z nich. Jednak nie musimy wprowadzać wszystkich od razu. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, można wprowadzać je stopniowo - począwszy od obowiązującego terminu rozpoczęcia ewidencjonowania, pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca musimy wprowadzić przynajmniej 1/5 wszystkich kas. W omawianym przykładzie - po 1 kasie każdego miesiąca. Takie stopniowe wprowadzanie kas nie skutkuje utratą prawa do uzyskania ulgi.

Dokumenty